Shërbimi I Kolaudimit Për Objektin: Rikualifikimi I Sheshit "Italia", Tiranë

Përshkrimi: Shërbimi i kolaudimit për objektin: Rikualifikimi i sheshit "Italia", Tiranë.

Investitor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Periudha: Janar 2021