Shërbimet

Fushat kryesore të veprimtarisë së kompanisë "INSTITUTI I KONSULENCËS NË NDËRTIM" IKN sh.p.k janë:

Konsulencë
Rishikim i projekteve të ndërtimit
Supervizion
Kontroll Teknik dhe Kolaudim i punimeve të ndërtimit
Projektim
Studime dhe vlerësime mjedisore
Siguria dhe shëndeti në punë
Vlerësim i Pasurive të Paluajtshme

 

 

Kontrolli dhe Menaxhimi i Projekteve

Një kriter kyç për suksesin e projektit është strukturimi i kualifikuar i të gjitha proceseve. Një zgjerim i mundshëm i projektit përfshin një ndërthurje të detyrave të organizimit dhe koordinimit. Rritja e kompleksitetit të projektit kërkon caktimin e menaxherëve të projekteve me përvojë të veçantë. Menaxhimi i plotë i projektit siguron cilësinë dhe efikasitetin, dhe kështu suksesin e përgjithshëm të projektit.

Organizimi

 • Koncepti organizativ
 • Ndërveprimi
 • Zbatimi i Sistemit të Menaxhimit të Përmbajtjes së Projektit

Informacionet

 • Dokumentacioni i Projektit
 • Takimet
 • Kontrolli i Detyrave

Cilësia

 • Zbatimi i Sistemit të Manaxhimit të Cilësisë
 • Përcaktimi i qëllimeve të projektit
 • Përcaktimi i Udhëzimeve të Cilësisë
 • Filozofia jonë e cilësisë rrjedh nga një orientim i thjeshtë: "Të njohim nevojat e klientëve tanë dhe t'i përmbushim ato". Ne miratojmë standardet më të mira të praktikave më të mira në ofrimin e shërbimeve tona dhe mbajmë një ambient të vetëvlerësimit dhe të përmirësimit të vazhdueshëm.

Planifikimi

 • Përcaktimi i Grafikut të Projektit
 • Planifikimi dhe Kontrolli i Aktiviteteve
 • Planifikimi dhe Kontrolli i Kapaciteteve

Kosto

 • Planifikimi i Kostos dhe Likuiditetit
 • Strategjitë e Minimizimit të Kostos
 • Analiza e Përfitueshmërisë
 • Vlerësimet e Rrezikut

Mbikqyrja e Ndërtimit dhe Kolaudimi

Mbikqyrja e shesheve të ndërtimit është një detyrë që kërkon jo vetëm një parashikim të mirë, por gjithashtu një eksperiencë të gjerë duke përfshirë bashkëpunimin me autoritetet. IKN sh.p.k. ofron të gjitha shërbimet e nevojshme dhe përgjegjësinë për zbatimin e duhur të punimeve të ndërtimit. Ne mbikqyrim dhe shqyrtojmë punimet që realizojnë kompanitë e ndërtimit, rishikojmë dokumentacioni, rregullojmë marrëdhëniet midis kompanisë dhe autoriteteteve si dhe mbikqyrim dorëzimin e projektit.

Menaxhimi i Kontratave

 • Menaxhimi i kontratave
 • Variacionet e kontratës
 • Raportimi i progresit
 • Kontrolli i kohës dhe kostos për kontraktorin
 • Shmangia dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve, menaxhimi i kërkesave
 • Menaxhimi i rrezikut

Rishikimi i Projektimit

 1. Shqyrtimi dhe aprovimi i dorëzimeve të dokumenteve të projektimit të kontraktuesit
 2. Pjesëmarrja në takimet e projektimit

Cilësia, mjedisi, siguria

 1. Inspektimi i materialeve hyrëse në sheshet e punimeve
 2. Respektimi i rregulloreve të Kujdesit dhe Sigurisë në punë
 3. Inspektimet në sheshet e punimeve

Mbikëqyrja e shesheve të punimeve dhe komisionimi

 • Instalimet dhe Infrastruktura e shesheve të punimeve
 • Mbikqyrja e Ndërtimeve
 • Sigurimi i Cilësisë
 • Kontroll i Projekteve dhe i Kostove
 • Kontrolli i Progresit dhe Grafikëve të Punimeve
 • Testimi dhe Komisionimi