Shërbimet

Fushat kryesore të punës të ndërmarra nga kompania IKN janë:

Konsulenca
Rishikimi i Projekteve të Ndërtimit
Mbikëqyrja
Kontrollimi Teknik dhe Pranimi i Punimeve të Ndërtimit
Dizenjimi
Studime mjedisore
Shëndeti dhe siguria

 

Kontrolli dhe Menaxhimi i Projekteve

Një kriter kyç për suksesin e projektit është strukturimi i kualifikuar i të gjitha proceseve. Një zgjerim i mundshëm i projektit përfshin një shumëzim të detyrave të organizimit dhe koordinimit. Rritja e kompleksitetit të projektit kërkon caktimin e menaxherëve të projekteve me përvojë të veçantë. Menaxhimi i plotë i projektit siguron cilësinë dhe efikasitetin, dhe kështu suksesin e përgjithshëm të projektit.

Organizimi

 • Koncepti organizativ
 • Ndërveprimi
 • Zbatimi i Sistemit të Menaxhimit të Përmbajtjes së Projektit

Informacionet

 • Dokumentacioni i Projektit
 • Takimet
 • Kontrolli i Detyrave

Cilësia

 • Zbatimi i Sistemit të Manaxhimit të Cilësisë
 • Përcaktimi i qëllimeve të projektit
 • Përcaktimi i Udhëzimeve të Cilësisë
 • Filozofia jonë e cilësisë rrjedh nga një qëllim i thjeshtë: 'të njohim nevojat e klientëve tanë dhe t'i përmbushim ato'. Ne miratojmë standardet më të mira të praktikave më të mira në ofrimin e shërbimeve tona dhe mbajmë një ambient të vetëvlerësimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm.

Planifikimi

 • Përcaktimi i Grafikut të Projektit
 • Planifikimi dhe Kontrolli i Aktiviteteve
 • Planifikimi dhe Kontrolli i Kapaciteteve

Kosto

 • Planifikimi i Kostos dhe Likuiditetit
 • Strategjitë e Minimizimit të Kostos
 • Analiza e Përfitueshmërisë
 • Vlerësimet e Rrezikut

Mbikëqyrja e ndërtimit dhe komisionimi

Mbikëqyrja e shesheve të ndërtimit është një detyrë që kërkon jo vetëm një parashikim të mirë, por gjithashtu një eksperiencë të gjerë duke përfshirë bashkëpunimin me autoritetet. IKN ofron të gjitha shërbimet e nevojshme dhe përgjegjësinë për zbatimin e duhur të punimeve të ndërtimit. Ne mbikëqyrim dhe shqyrtojmë punimet që ofrohen nga kompanitë e ndërtimit, rishikim të dokumenteve, rregullojmë marrëdhëniet e kompanisë dhe autoriteteteve dhe mbikëqyrim dorëzimin e projektit.

Menaxhimi i Kontratave

 • Menaxhimi i kontratave
 • Variacionet e Kontratës
 • Raportimi i Progresit
 • Kontrolli i kohës dhe kostos për pronarin
 • Shmangia dhe Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve, Menaxhimi i Kërkesave
 • Menaxhimi i Rrezikut

Rishikimi i Projektimit

 1. Shqyrtimi dhe Aprovimi i Dorëzimeve të Dokumenteve të Projektimit të Kontraktuesit
 2. Pjesëmarrja në Takimet e Projektimit

Cilësia, mjedisi, siguria

 1. Inspektimi i materialeve hyrëse në sheshet e punimeve
 2. Mbrojtja e rregulloreve të Kujdesit dhe Sigurisë në punë
 3. Inspektimet në sheshet e punimeve

Mbikëqyrja e shesheve të punimeve dhe komisionimi

 • Instalimet dhe Infrastruktura e shesheve të punimeve
 • Mbikëqyrja e Ndërtimeve
 • Sigurimi i Cilësisë
 • Kontroll i Projekteve dhe i Kostove
 • Kontrolli i Progresit dhe Grafikëve të Punimeve
 • Testimi dhe Komisionimi