Rreth Nesh

"INSTITUTI I KONSULENCËS NË NDËRTIM" IKN sh.p.k. është themeluar në vitin 1994 nga z. Shkëlqim Bumçi, një nga inxhinierët më me përvojë në Shqipëri.

"INSTITUTI I KONSULENCËS NË NDËRTIM" IKN sh.p.k ka ofruar vazhdimisht cilësi të lartë të menaxhimit të ndërtimit, mbikqyrjes së projektimit, konsulencës, shërbimeve të inxhinierit të pavarur, etj.

"INSTITUTI I KONSULENCËS NË NDËRTIM" IKN sh.p.k. ofron një gamë të gjerë të shërbimeve të mbikqyrjes dhe konsulencës duke përfshirë infrastrukturën rrugore, ndërtesat komerciale dhe rezidenciale, urat dhe autostrada, tunelet, dampa, etj. Nga viti 2014 deri në vitin 2017 aksionet e kompanisë u transferuan tek pronarët e sotëm.

"INSTITUTI I KONSULENCËS NË NDËRTIM" IKN sh.p.k. ka përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme ofrimin e shërbimeve sipas standarteve më të larta teknike, etike dhe qëndrushmërisë mjedisore.

IKN sh.p.k. është certifikuar sipas standarteve të mëposhtme:

 • Certifikatë EN-ISO 9001-2015 "Për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë",
 • Certifikatë EN-ISO 14001-2015 "Për Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit",
 • Certifikatë BS OHSAS 18001-2007 "Për Sistemin e Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë",
 • Certifikatë ISO 50001-2012 "Për Sistemin e Menaxhimit të Energjisë",
 • Certifikatë BS ISO 39001-2012 "Për Sigurinë në Transportin Rrugor",
 • Certifikatë ISO/IEC 27001-2013 "Për Menaxhimin e Sigurisë së Informacionit",
 • Certifikatë BS PAS 99-2012 "Për Sistemin e Menaxhimit të Integruar",
 • Certifikatë SA 8000-2014 "Për Sistemin e Menaxhimit të Përgjegjësisë Shoqërore",

IKN sh.p.k. është anëtare e AACE (Shoqata Shqiptare e Inxhinierëve të Konsulencës).

Anëtare e SHOQATËS SHQIPTARE TË NDËRTIMIT

 • CERTIFICATE OF EXCELLENCE-CERTIFIKATË E PËRSOSMËRISË NË BIZNES PËR VITIN 2017 nga Solvent Ratting Shqipëri
 • CERTIFICATE OF EXCELLENCE-CERTIFIKATË E PËRSOSMËRISË NË BIZNES PËR VITIN 2018 nga Solvent Ratting Shqipëri
 • CERTIFICATE OF EXCELLENCE-CERTIFIKATË E PËRSOSMËRISË NË BIZNES PËR VITIN 2019 nga Solvent Ratting Shqipëri