Vlerat e Kompanisë

IKN vepron sipas udhëzimeve strikte ligjore dhe etike në të gjitha aktivitetet tona. Ne ofrojmë një mjedis sfidues dhe shpërblyes për të gjithë të punësuarit dhe mbajmë një fokus të theksuar në përsosmërinë profesionale, Shëndetin dhe Sigurinë dhe ndërgjegjësimin mjedisor.

Ne përpiqemi të ruajmë dhe zgjerojmë ekspertizën tonë krijuese, dizajn, teknik, mbi konkurrentët tanë. Qasja jonë bashkëpunuese reflektohet në të gjithë organizatën tonë dhe siguron që klientët dhe partnerët tanë të na konsiderojnë si firmë për të mbështetur në mbikëqyrjen, dizajnimin, komisionimin dhe shpërndarjen e projekteve në të gjithë rajonin.