SHERBIME KONSULENCE I INXHINIERIT TË PAVARUR PËR PROJEKTIN E KONÇESIONIT TË AUTOSTRADËS "MILOT-MORINE"

  Përshkrimi: Supervizion të punimeve kapitale si:

1. Punimet fillestare gjeoteknike

2. Projektimi dhe ndërtimi i mbikalimeve dhe elementëve të tjerë gjeometrikë:

 • Mbikalimi Kalimash km.86 + 135;
 • Mbikalimi Mamëz km.90 + 900; Mbikalimi Gjegjan km.103 + 342; Mbikalimi Bardhoc km.108 + 014; Mbikalimi Morinë km.112 + 245;
 • Mbikalimi Rexhal km.113 + 593; si dhe:
 • Përmirësim nga km. 109 + 900 deri në km.110 + 390; dhe rrethrrotullimi në km.114 + 540;

3. Përmirësime rrugore.

 • Ndërhyrje në elementët e urave (përfshire mbrojtjet lumore të pilave,rehabilitimi i drenimit të mbistrukturës, hidroizolimet dhe fugat).
 • Rehabilitimi i urës ekzistuese mbi lumin Drin, deri sa të ketë përfunduar ura e re dhe trafiku në këtë urë të plotësojë kërkesat kontraktuale të performancës.
 • Ndërtimi i stacionit të pagësës dhe rrethimi i autosradës ,përjashtuar pikat e hyrje-daljes nga autostrada, zonat e mbikalimeve,zonat ku do të ndërtohen mure mbajtës, dhe zonat ku pjerrësia e skarpatave është më shumë se 35m lartësi.
 • Ndricimi i të gjithë mbikalimeve apo nënkalimeve të autostradës.
 • Përmirësimi i të gjithë pikave të hyrje-daljes në autostradë,në përputhje me standartet Shqiptare të projektimit dhe ndërtimit të rrugëve,sinjalistika dhe elementë të tjerë projektues, duke marrë në konsiderate rrezet,pjerrësitë ,shpejtësitë e projektimit dhe parametra të tjerë që ndikojnë në pamshmërinë dhe sigurinë e autostradës.
 • Ura e këmbësorëve në Kukës
 • Infrastruktura e prurjeve te ujit në autostradë
 • Plotësimi i sinjalistikës rrugore të autostradës.
 • Implementimi i rreziqeve mjedisore.

4. Ndërtimi i urës së re mbi lumin Drin.

5. Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore

6. Mirëmbajtje periodike.

7. Mirëmbajtje e thelluar duke përfshirë  zëvendësim të plotë të shtresave rrugore,pastrim i plotë i skarpatave etj.

8. Punimet për kthimin

9. Sheshi i pagesës

Periudha: Qershor 2017 – vazhdon