PROJEKTIM: NDËRTIM OBJEKTI PËR PRODHIMIN, RUAJTJEN DHE PËRPUNIMIN E PRODUKTEVE BLEGTORALE, KUÇOVË

Përshkrimi: Projektim i objektit "Ndërtim i objektit për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve blegtorale në Rreth Tapi, Kuçovë.

Investitor: "Agi 11" shpk
 
Periudha: Prill 2021