Mbikqyrje projekti: Ndërtim objekti "Magazinë industriale, zyra dhe shërbime, 1-2 kate mbi tokë", njësia administrative Zejmen, Bashkia Lezhë.

   Ky projekt përfshin ndërtimin e magazinave industriale, zyrave dhe objekte shërbimi 1-2 kate mbi tokë. Përfunduar në Gusht 2018. Investitor : "BLAED Trade" sh.p.k.