Kolaudim projekti: Ndërtim i godinave për Drejtorinë e Mbrojtjes së Dëshmitarëve, Tiranë.

   Kolaudim i përfunduar në vitin 2014. Investitor : "Drejtoria e Përgjithshme e Policisë",