Kolaudim projektesh: Ndërtim ujësjellësi i fshatit Tropojë e Vjetër dhe rrethina, njësia administrative Tropojë Fshat. Ndërtim ujësjellësi i fshatit Luzhë, njësia administrative Llugaj si dhe Rikonstruksion i kanaleve ujitëse.

Përshkrimi: Kolaudim projekti: Ndërtim ujësjellësi i fshatit Tropojë e Vjetër dhe rrethina, njësia administrative Tropojë Fshat. Ndërtim ujësjellësi i fshatit Luzhë, njësia administrative Llugaj si dhe Rikonstruksion i kanaleve ujitëse, Bashkia Tropojë. Ky projekt përfshin punimet për ndërtimin e ujësjellësit të fshatit Tropojë e Vjetër, njësia administrative Tropojë Fshat, ndërtimin e ujësjellësit të fshatit Luzhë, njësia administrative Llugaj si dhe punimet për rikonstruksionin e kanaleve ujitëse, Bashkia Tropojë.

Investitori: Bashkia Tropojë

Periudha: Filluar dhe përfunduar në vitin 2018.