Kolaudim Objekti: Shëtitore Buzë Detit "Lungomare", Vlorë

Përshkrimi: Kolaudimi i objektit Ndërtimi dhe Sistemimi i shëtitores buzë detit "LungoMare" në Vlorë.

Investitor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Periudha: Mbaruar në vitin 2020