Kolaudim Objekti: Ndërtim Zonë Rezidenciale "Green Coast Luxury Resort", Palasë, Dhërmi

Përshkrimi: Ndërtim kompleksi rezidencial "Green Coast Luxury Resort" ku përfshihet edhe ndërtimi vilave dhe ambienteve rezidenciale, i rrugëve të brendshme, punimet hidraulike, rrjeti nëntokësor, ndriçimi, ndërtimi i ambienteve argëtuese. Ky resort ndodhet në një nga zonat turistike më të preferuara në Rivierën Shqiptare.

Investitor: "Green Coast" shpk

Periudha: Mbaruar në vitin 2020