Kolaudim I Punimeve Për Rindërtimin E Objekteve Arsimore Në Bashkinë Durrës

Përshkrimi: Kolaudim i punimeve për rindërtimin e objekteve arsimore, në Bashkinë e Durrësit, përkatësisht:

  • Shkolla 9 vjeçare dhe Kopshti "Bedrije Bebeziqi", Bashkia Durrës
  • Kopshti "Met Hasa", Bashkia Durrës,
  • Shkolla 9-vjeçare "Hasan Koçi", Bashkia Durrës
  • Shkolla 9-vjeçare "Neim Babameto", Bashkia Durrës,
  • Shkolla 9-vjeçare "Qemal Mici", Bashkia Durrës

Investitor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Periudha: Dhjetor 2020 - Janar 2021