RRUGA LEKDUSH-BENC-TEPELENË, LOT I

Përshkrim: Projektimi i rikonstruksionit të rrugës  "Lekdush-Benc-Tepelene, Lot I”

Projekti konsiston në projektimin e elementëve të rrugës së kategorisë C sipas standarteve Shqiptare duke përfshirë,projektimin e strukturave si, tombino rrethore, katrore, ura, mure mbajtës, mbrojtje skarpate dhe sinjalistikë.

Periudha: Viti 2018