RIKONSTRUKSIONI I TUNELIT AUTOMOBILISTIK UJI I FTOHTE VLORE, ALBANIA

Përshkrimi: Projekti i rikonstruksionit të tunelit me 2-korsi nga 3.5m secila ,2-trotuare me gjërësi 1.2m secili; gjeresia e pjesës së shtruar 2x3m, ndërsa bankinat 2x0.5m, lartësia maksimale e tunelit është 5m. Tuneli është gjysmërreth me rreze 4.7m. Gjatësia mesatare e tunelit është 160.m

Periudha: Maj 2011 - Qershor  2013