RIKONSTRUKSION I INFRASTRUKTURËS NË BLLOKUN NR.45, TIRANË

Përshkrimi: Supervizion i rikonstruksionit të infrastrukturës dhe rikualifikimi urban në bllokun nr.45, Tirana. Supervizion i të gjitha rrugëve, përfshirë infrastrukturën e nëntokës dhe punimet elektrike.

Periudha: Nëntor 2009 - 2011