Mbikqyrje projekti: Mbrojtje e Shpatit të Malit mbi daljet e Tuneleve të Shkarkimit nr. 3 dhe nr. 4 në HEC Fierzë.

   Ky projekt përfshin ndërtimin e mbrojtjes së shpatit të malit mbi daljet e tuneleve të shkarkimit nr.3 dhe nr. 4 në HEC Fierzë. Filluar në Janar 2019. Investitor : "Korporata Elektroenergjitike Shqiptare"