MBIKQYRJE E PUNIMEVE "RIVITALIZIM URBAN DHE PËRMIRËSIMI AKSESIT NË ZONAT ME AKTIVITET BUJQËSOR NË RAJONIN 3"

Përshkrimi: Mbikqyrje e punimeve "Rivitalizim urban dhe përmirësimi aksesit në zonat me aktivitet bujqësor në Rajonin nr. 3"

Investitor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Periudha: Nëntor 2019 - Gusht 2020