Kolaudim projekti: Ndërtim i objektit "Park Gate".

   Ky projekt përfshin ndërtimin e "Park Gate". Filluar në Tetor 2018 dhe përfunduar në Dhjetor 2018. Investitor : "S.E.R.E" sh.p.k.