Kolaudim Objekti: Përmirësim, Ndërtimi Operimi Dhe Mirëmbajtje Të Rrugës Së Arbrit.

Përshkrimi: Kolaudim i punimeve për përmirësim, ndërtim, operim dhe mirëmbajtje të Rrugës së Arbrit në faza të ndryshme të zbatimit të punimeve.

Investitor: GJOKA 87 shpk

Periudha: Gjatë vitit 2019